РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Поміч» НаУКМА

 

У 2007 році органи управління Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА працювали у складі:

Спостережна Рада: В.С. Брюховецький, Л.І. Дяченко, Л.Б. Кадуріна, В.Є. Панченко.

Ревізійна комісія: О.В. Ареф’єва, І.Д. Колпакова, В.С. Павленко.

Правління : В.Ф. Кобзар, В.М. Кохно, О.В. Ареф’єва О.В., Н.Ю.Іванова.

Кредитний комітет: О.В. Ареф’єва, Н.Ю. Іванова, В.А. Овсяницька.

За звітний період зазначеними органами управління було проведено відповідно 52, 5, 2,  58 засідань.

На порядку денному спостережної ради розглядалися питання щодо затвердження бюджету, затвердження штатного розпису, розглядалися питання щодо прийняття  нових  членів  до  кредитної  спілки та припинення членства у кредитній спілці затвердження змін до внутрішніх положень, зокрема Положення про документообіг, Положення про фінансове управління, Положення про фінансові послуги. Також розглядалися звітні дані, подані до Держфінпослуг за попередній звітний період  тощо.

На порядку денному ревізійної комісії розглядалися питання щодо перевірки окремих аспектів діяльності правління та кредитного комітету, перевірки фінансово-господарської діяльності кредитної спілки та затвердження висновків за результатами здійснених перевірок . Також розглядалися звітні дані, подані до Держфінпослуг за попередній звітний період  тощо.

На порядку денному кредитного комітету розглядалися питання щодо надання кредитів тощо.

Станом на 01 січня 2008 року членами Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА - 690 осіб. Активи на 01.01.07 складали 503116 грн., а на 01.01.08 склали 540675 грн., що свідчить про зростання протягом 2007 року активів на 37559 грн.

Протягом року капітал Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА збільшився на 152876 гривень.

Резервний капітал на 01.01.2008 склав 73907 гривень.

Загальний дохід Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА у 2007 році склав 197586 гривень, а витрати з урахуванням витрат на формування резервного капіталу 126067 гривень.

Таким чином, за результатами діяльності Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА в 2007 році нерозподілений дохід становить 71518,53 гривень.

За даними станом на 31 грудня 2007 року Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА  в повному обсязі виконала всі критерії та нормативи діяльності кредитних спілок, встановлені Держфінпослуг, в повному обсязі.

За звітній період було розглянуто 205 заяв на отримання кредиту, з яких 205 були задоволені. Мінімальна сума наданого кредиту склала 200 гривень, максимальна сума –  45 000 гривень.

Ревізійна комісія Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА здійснювала постійний контроль за її фінансово-господарською діяльністю. Щоквартально проводила перевірку касових документів, виписок банку, оборотно-сальдових відомостей, відомостей нарахування зарплати, договорів з членами. Здійснювала вибіркове співставлення відповідності записів в документах, книгах, відомостях даним бухгалтерського обліку.

В ході перевірки фінансової звітності та звітних даних Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА  за період з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р. невідповідностей вимогам національних положень бухгалтерського обліку та нормативів, що регламентують порядок її складання, не виявлено.

В результаті перевірки діяльності кредитного комітету в аспекті надання кредитів членам Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА порушень не виявлено, всі кредити були надані з дотриманням “Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА.

 

 

Фінансовий звіт кредитної спілки "Поміч" НаУКМА за 2007 р.

 

 

 

 

Основні балансові статті :

 

 

 

 

Початок року

Кінець року

Зміни за рік, %

Активи, разом

503 116

540 675

 + 7,5

Кредитний портфель

435 730

476 472

 + 9,4

у тому числі членам КС

435 730

476 472

 + 9,4

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

83 056

76 089

 - 8,4

Прострочені кредити

83 056

76 089

 - 8,4

Неповернені кредити

 

 

 

Безнадійні кредити

 

 

 

Сума фактично сформованого РЗПВ

28 820

31 475

 + 9,2

Фінансові інвестиції, в тому числі:

0

0

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

 

 

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

 

 

 

Внески до капіталу кооперативного банку

 

 

 

Внески до капіталу ОКС

 

 

 

Державні цінні папери

 

 

 

Внески до капіталу бюро кредитних історій

 

 

 

Капітал КС, в тому числі:

333 694

486 570

 + 45,8

Пайовий капітал

206 857

283 614

 + 37,1

Резервний капітал

42 967

73 907

 + 72,0

Додатковий капітал

40 075

57 530

 + 43,6

Нерозподілений дохід

43 795

71 519

 + 63,3

Зобов'язання КС, в тому числі:

168 689

53 772

 - 68,1

Вклади членів спілки на депозитні рахунки

135 092

25 929

 - 80,8

Інші платні зобов'язання

 

 

 

Неоплатні зобов'язання

33 597

27 843

 - 17,1

 

Виконання бюджету за звітний 2007 рік

 

 

 

 

 

 

План

Факт

Доходна частина:

 

 

Проценти за кредитами

135 000

144 573

Проценти від фінансових інвестицій

1 200

1 205

Інші доходи

27 000

51 808

Доходи разом

163 200

197 586

Витратна частина (кошторис)

 

 

Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рахунки членiв КС

6 200

4 697

Нарахованi проценти за  зобов'язаннями перед юридичними особами

0

0

Витрати, пов'язанi iз залученням коштiв

6 200

4 697

Витрати на страхування кредитiв та внескiв (вкладiв), членiв КС на депозитних рахунках

0

0

Витрати на нарахування заробiтної плати та обов'язкових платежiв

44 900

43 527

Iншi операцiйнi витрати, у тому числi

0

0

на благодiйну дiяльнiсть

0

0

Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй

0

0

Податок на прибуток нарахований

6 750

6 422

Iншi витрати

55 000

43 401

Загальна сума операцiйних витрат

106 650

93 350

Витрати на формування РЗПВ

25 000

28 020

Витрати на списання несплачених процентiв за кредитами

0

0

Усього витрат

137 850

126 067

Фiнансовий результат

31 550

71 519

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

 

 

На формування резервного капiталу

0

0

На розподіл доходу на додатковi пайовi внески

0

0

Нерозподiлений дохiд

31 550

71 519

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях

  графіки

головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статті | статут | статистика | посиланняна початок сторінки