РІЧНИЙ ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ «Поміч» НаУКМА

 

У 2008 році органи управління Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА працювали у складі:

Спостережна Рада: В.С. Брюховецький, Л.І. Дяченко, Л.Б. Кадуріна, В.Є. Панченко.

Ревізійна комісія: К.Б. Камаренко, І.Д. Колпакова, В.С. Павленко.

Правління : О.В. Ареф’єва, В.М. Кохно, В.А. Овсяницька.

Кредитний комітет: Н.Ю. Іванова, О.В. Ареф’єва, В.А. Овсяницька.

За звітний період зазначеними органами управління було проведено відповідно 44, 5, 2,  55 засідань.

На порядку денному спостережної ради розглядалися питання щодо затвердження бюджету, затвердження штатного розпису, розглядалися питання щодо прийняття  нових  членів  до  кредитної  спілки та припинення членства у кредитній спілці. Також розглядалися звітні дані, подані до Держфінпослуг за попередній звітний період  тощо.

На порядку денному ревізійної комісії розглядалися питання щодо перевірки окремих аспектів діяльності правління та кредитного комітету, перевірки фінансово-господарської діяльності кредитної спілки та затвердження висновків за результатами здійснених перевірок . Також розглядалися звітні дані, подані до Держфінпослуг за попередній звітний період  тощо.

На порядку денному кредитного комітету розглядалися питання щодо надання кредитів тощо.

Станом на 01.01.2009 року членами Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА - 601 особа. Активи на 01.01.08 складали 540675 грн., а на 01.01.09 склали 557 грн., що свідчить про зростання протягом 2008 року активів на 16428 грн.

Протягом року капітал Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА збільшився на 35299 гривень.

Резервний капітал на 01.01.2009 склав 114507 гривень.

Загальний дохід Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА у 2008 році склав 145904 гривень, а витрати з урахуванням витрат на формування резервного капіталу 130876 гривень.

Таким чином, за результатами діяльності Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА в 2008 році нерозподілений дохід становить 15028 гривень.

За даними станом на 31 грудня 2008 року Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА  в повному обсязі виконала всі критерії та нормативи діяльності кредитних спілок, встановлені Держфінпослуг, в повному обсязі.

За звітній період було розглянуто 205 заяв на отримання кредиту, з яких 205 були задоволені. Мінімальна сума наданого кредиту склала 400 гривень, максимальна сума –  33 000 гривень.

Ревізійна комісія Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА здійснювала постійний контроль за її фінансово-господарською діяльністю. Щоквартально проводила перевірку касових документів, виписок банку, оборотно-сальдових відомостей, відомостей нарахування зарплати, договорів з членами. Здійснювала вибіркове співставлення відповідності записів в документах, книгах, відомостях даним бухгалтерського обліку.

В ході перевірки фінансової звітності та звітних даних Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА  за період з 01.01.2008 р. по 31.12.2008 р. невідповідностей вимогам національних положень бухгалтерського обліку та нормативів, що регламентують порядок її складання, не виявлено.

В результаті перевірки діяльності кредитного комітету в аспекті надання кредитів членам Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА порушень не виявлено, всі кредити були надані з дотриманням “Положення про фінансові послуги Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА.

 

 

Фінансовий звіт кредитної спілки "Поміч" НаУКМА за 2008 р.

 

 

 

 

Основні балансові статті :

 

 

 

 

Початок року

Кінець року

Зміни за рік, %

Активи, разом

540 675

557 103

 + 3,0

Кредитний портфель

476 472

461 228

 - 3,2

у тому числі членам КС

476 472

461 228

 - 3,2

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

76 089

81 828

 + 7,5

Прострочені кредити

76 089

81 828

 + 7,5

Неповернені кредити

 

 

 

Безнадійні кредити

 

 

 

Сума фактично сформованого РЗПВ

31 475

40 830

 + 29,7

Фінансові інвестиції, в тому числі:

0

0

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

 

 

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

 

 

 

Внески до капіталу кооперативного банку

 

 

 

Внески до капіталу ОКС

 

 

 

Державні цінні папери

 

 

 

Внески до капіталу бюро кредитних історій

 

 

 

Капітал КС, в тому числі:

486 570

521 869

 + 7,3

Пайовий капітал

283 614

318 702

 + 12,4

Резервний капітал

73 907

114 507

 + 54,9

Додатковий капітал

57 530

73 632

 + 28,0

Нерозподілений дохід

71 519

15 028

- 79,0

Зобов'язання КС, в тому числі:

53 772

35 234

 - 34,5

Вклади членів спілки на депозитні рахунки

25 929

14 033

 - 45,9

Інші платні зобов'язання

 

 

 

Неоплатні зобов'язання

27 843

21 201

 - 23,9

 

 

 

 

Виконання бюджету за звітний 2008 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Факт

 

Доходна частина:

 

 

 

Проценти за кредитами

183 000

120 591

 

Проценти від фінансових інвестицій

0

0

 

Інші доходи

26 000

25 312

 

Доходи разом

209 000

145 903

 

Витратна частина (кошторис)

 

 

 

Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рахунки членiв КС

504

887

 

Нарахованi проценти за  зобов'язаннями перед юридичними особами

0

0

 

Витрати, пов'язанi iз залученням коштiв

504

887

 

Витрати на страхування кредитiв та внескiв (вкладiв), членiв КС на депозитних рахунках

0

0

 

Витрати на нарахування заробiтної плати та обов'язкових платежiв

62 100

66 248

 

Iншi операцiйнi витрати, у тому числi

0

0

 

на благодiйну дiяльнiсть

0

0

 

Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй

0

0

 

Податок на прибуток нарахований

6 500

6 156

 

Iншi витрати

34 000

48 230

 

Загальна сума операцiйних витрат

102 600

120 634

 

Витрати на формування РЗПВ

20 000

9 355

 

Витрати на списання несплачених процентiв за кредитами

0

0

 

Усього витрат

123 104

130 876

 

Фiнансовий результат

85 896

15 028

 

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

 

 

 

На формування резервного капiталу

0

0

 

На розподіл доходу на додатковi пайовi внески

0

0

 

Нерозподiлений дохiд

85 896

15 028

 

 

 

 

 

 

 

В.М.Кохно,

 головний бухгалтер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях

  графіки

головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статті | статут | статистика | посиланняна початок сторінки