Звіт спостережної ради

У 2009 році органи управління Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА працювали у складі:

Спостережна Рада: В.С. Брюховецький, В.Ф. Кобзар, Л.І. Дяченко, Л.Б. Кадуріна, В.Є. Панченко.

Ревізійна комісія: Крамаренко К.Б., І.Д. Колпакова, В.С. Павленко, С.І.Нагребельна, В.П.Ковальська.

Правління : В.М. Кохно , О.В. Ареф’єва,  В.А.Овсяницька.

Кредитний комітет: Н.Ю.Іванова, В.М. Кохно, В.А.Овсяницька.

За звітний період зазначеними органами управління було проведено відповідно 60, 6, 16, 56 засідань.

На порядку денному спостережної ради розглядалися питання щодо затвердження бюджету, затвердження штатного розпису, прийняття  нових  членів  до  кредитної  спілки та припинення членства у кредитній спілці, затвердження посадових інструкцій голови правління, головного бухгалтера, кредитного інспектора, касира. Розглядалися та затверджувалися звітні дані подані до Держфінпослуг за попередній звітний період  тощо.

        

        Протягом року капіталкредитної спілки «Поміч» НаУКМА збільшився на 19953 гривні.

         Резервний капітал на 01.01.2010 складає 118964 гривень.

За результатами діяльності Кредитної спілки «Поміч» НаУКМА вперше не отримала прибутку, в 2009 році збитки складають 10379 гривень.

У зв’язку з цим спостережна рада ухвалила рішення з 01 липня 2010 року скоротити на півставки посаду касира, а також зменшити на 10 відсотків посадові оклади голови правління, головного бухгалтера та кредитного інспектора.

Працівники кредитівки попереджені, що у разі нерентабельної роботи відбудуться подальні скрочення посад і посадових окладів.

 

Станом на 31 грудня 2009 року Кредитна спілка «Поміч» НаУКМА  не дотрималась нормативу «Прибутковість» на 6 % від нормативного значення. Всі інщі критерії та нормативи діяльності кредитних спілок, встановлені Держфінпослуг, кредитна спілка «Поміч» НаУКМА  виконала в повному обсязі.

        На жаль, деякі члени кредитної спілки забувають сплачувати щомісячні обов’язкові членські внески і тому є членами спілки лише формально. Спостережна рада, після чисельних нагадувань, мусить виключати таких осіб із кредитної спілки в односторонньому порядку. Особливо ця проблема стосується студентів, що вже закінчили навчатися в академії, та колишніх співробітників Могилянки.

 

В.С.Брюховецький,

 голова спостережної ради кредитної спілкиПомічНаУКМА

 

Звіт правління

Кількість спілчан станом на 1 січня 2010 р.: 606 особи (роком раніше – 601 особа).

Протягом 2009 року вступило 35 осіб, з них  14 студентів, 15 працівників НаУКМА, 4 благодійники, 1 член сімї студента, 1 випускник.

Протягом 2009 року вибуло28 осіб. за власним бажанням (причина вибуття: закінчення університету, переїзд до інших міст).

 Активи. На перше січня 2010 року ми мали551601,22  грн   (роком раніше  557102,79 грн).

Кількість і сума виданих позичок. Протягом року видано 155 кредитів (роком раніше - 171). В сумарному відношенні це становить 751750,00 грн, (роком раніше  845010,00 грн).

Загальна сума доходів – 146741,43 грн.

Загальна сума витрат – 157120,60 грн.

В минулому році кредитна спілка «поміч» НаУКМА вперше не отримала прибутку, збитки за 2009 р. складають 10379,17 грн. Нерозподілений прибуток кредитної спілки за минулий 2008 рік становив 15027,80 грн.

Видатки, які вплинули на розмір річного прибутку, як і раніше: резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів складає  – 27302,01 грн; орендна плата – 28400,00 грн., обов’язкове підвищення кваліфікації працівників кредитної спілки – 3880,00 грн., витрати на РКО – 2021,35 грн.

Найбільшою проблемою кредитної спілки «Поміч» є неповернені кредити, несплачені проценти за користування кредитом, несплачена пеня за прострочення повернення кредитів. В період економічної кризи матеріальний стан населення в цілому, і безпосередньо членів кредитної спілки, значно погіршився, це слугувало основним чинникомзбільшення частки проблемних кредитів. З подібною проблемою стикнулася не тільки наша кредитівка, а переважна більшість фінансових установ і невеличких кредитних спілок і величезних банків.

Так наприклад, станом на 01.01.2010 р. резерв забезпечення покриття втрат від неповернених кредитів складає 27302.01 грн., із них резерв нарахований на не повернуті кредити членів кредитної спілки, колишніх студентів, випускників Києво-Могилянської академії Горобця Романа Володимировича – 11000,00 грн. та Підручного Ігора Богдановича  - 13100,00 грн. Дані особи є злісними боржниками, які навмисно ухиляються від виконання взятих на себе зобов’язань по кредитним договорам, а самезагальна заборгованість по поверненню основної суми кредиту Горобця та підручного – 24000,00 грн., відсотки за користування кредитом – 9722,65 грн., та пені – 35103,20 грн. Неодноразові нагадування в усній формі, в письмовій формі, телефонні дзвінки ніяк не впливають на боржників та їхніх батьків.

Станом на сьогоднішній день на даних осіб кредитна спілка підготувала документи до суду.

 

 

 

 

В.М. Кохно,

 голова правління

 

 

 

 

 

 

 

Фінансовий звіт кредитної спілки "Поміч" НаУКМА за 2009 р.

 

 

 

 

Основні балансові статті :

 

 

 

 

Початок року

Кінець року

Зміни за рік, %

Активи, разом

557 103

551 601

 - 0,99

Кредитний портфель

461 228

405 978

 - 11,98

у тому числі членам КС

461 228

405 978

 - 11,98

Кредити з порушенням режиму сплати, в тому числі:

81 828

36 890

 - 54,92

Прострочені кредити

81 828

36 890

 - 54,92

Неповернені кредити

 

 

 

Безнадійні кредити

 

 

 

Сума фактично сформованого РЗПВ

40 830

27 302

 - 33,13

Фінансові інвестиції, в тому числі:

0

0

 

Грошові кошти на депозитних рахунках в банках

 

 

 

Внески (вклади) на депозитні рахунки в ОКС

 

 

 

Внески до капіталу кооперативного банку

 

 

 

Внески до капіталу ОКС

 

 

 

Державні цінні папери

 

 

 

Внески до капіталу бюро кредитних історій

 

 

 

Капітал КС, в тому числі:

521 869

541 822

 + 3,82

Пайовий капітал

318 702

345 037

 + 8,26

Резервний капітал

114 507

118 964

 + 3,89

Додатковий капітал

73 632

88 200

 + 19,78

Нерозподілений дохід

15 028

-10 379

 - 169,07

Зобов'язання КС, в тому числі:

35 234

9 779

 - 72,24

Вклади членів спілки на депозитні рахунки

14 033

3 042

 -78,32

Інші платні зобов'язання

 

 

 

Неоплатні зобов'язання

21 201

6 737

 - 68,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконання бюджету за звітний 2009 рік

 

 

 

 

 

 

 

 

План

Факт

 

Доходна частина:

 

 

 

Проценти за кредитами

151 000

104 277

 

Проценти від фінансових інвестицій

0

 

 

Інші доходи

72 000

42 465

 

Доходи разом

223 000

146 741

 

Витратна частина (кошторис)

 

 

 

Нарахованi проценти за внесками (вкладами) на депозитнi рахунки членiв КС

12 150

145

 

Нарахованi проценти за  зобов'язаннями перед юридичними особами

0

0

 

Витрати, пов'язанi iз залученням коштiв

12 150

145

 

Витрати на страхування кредитiв та внескiв (вкладiв), членiв КС на депозитних рахунках

0

0

 

Витрати на нарахування заробiтної плати та обов'язкових платежiв

86 060

86 321

 

Iншi операцiйнi витрати, у тому числi

0

0

 

на благодiйну дiяльнiсть

0

0

 

Витрати на формування спiльних фiнансових фондiв асоцiацiй

0

0

 

Податок на прибуток нарахований

6 500

4 204

 

Iншi витрати

49 800

54 389

 

Загальна сума операцiйних витрат

142 360

144 914

 

Витрати на формування РЗПВ

8 100

12 062

 

Витрати на списання несплачених процентiв за кредитами

0

0

 

Усього витрат

162 610

157 121

 

Фiнансовий результат

60 390

-10 379

 

Розподіл доходу за рішенням спостережної ради, у тому числі:

 

 

 

На формування резервного капiталу

0

0

 

На розподіл доходу на додатковi пайовi внески

0

0

 

Нерозподiлений дохiд

60 390

-10 379

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  О.В.Арефєва                                                                  головний бухгалтер

 

 

 

Звіт кредитного комітету

 

 

        Протягом  2009 р. кредитним комітетом проведено 56 засідань, на яких розглянуто  155 заяв.

 

         Загальна кількість розглянутих заяв і наданих позичок – 155 . Загальна сума наданих кредитів становить 751750 грн. Студентам було надано 26 кредитів (16,77 % ) від загальної кількості наданих кредитів на загальну суму 98200 грн.

Тривалість виданих кредитів:

        

        кредити строком  від  1  до  3 міс. -19

        кредити строком  від  4  до  6 міс. – 33

        кредити строком  на  12  міс. – 103

Призначення позичок:

Придбання меблів, побутової техніки – 25

Лікування та оздоровлення – 13

Придбання особистих речей – 5

Придбання та ремонт компютерної техніки – 9

Придбання та ремонт житла – 30

Сплата за навчання – 10

Сплата за комунальні послуги, гуртожиток – 4

На благодійний внесок - 6

За навчання дітей – 5

Придбання та ремонт автомобіля – 4

Відпочинок та поїздка за кордон – 18

На інші потреби– 26                                                                        

            Як завжди, більшість позичальників дотримувалась умов договору, в повному обсязі і своєчасно повертала позичку з належними відсотками. На жаль, окремі члени спілки допускали порушення в сплаті кредитних позичок.

Станом на 1 січня 2010 р. заборгованість по кредитних договорах складає 56339 грн.70 коп., у тому числі випускниками університету Підручним І.Б., в сумі 17835 грн.61 коп. та Горобцем Р.В. в сумі 15987 грн. 04 коп., студентом Базаєм А.В. в сумі 1138 грн. 74 коп, а також  колишніми працівниками Тихоновською Н.Ю. в сумі 19199 гр. 72 коп., Романенко С.С. в сумі 2178 грн.59 коп.

 

 

                                                                                                                              
Голова кредитного комітету                                     Н.Ю.Іванова

 

 

 

 

 

Протокол № 1
засідання ревізійної комісії кредитної спілки „Поміч” НаУКМА
09 лютого 2009 р.                                                                                                   м.Київ

 

Присутні члени ревізійної комісії:

  1. Голова - Крамаренко К.Б.;
  2. Секретар – Колпакова І.Д.;
  3. Павленко В.С.;
  4. Нагребельна С.І.
  5. Колпакова І.Д..

Запрошені особи:
1.Кобзар В.Ф. – заступник  голови спостережної
 2. Іванова Н.Ю.- голова кредитного комітету
 3. Ареф’єва О.В. – головний бухгалтер
Порядок денний:
1) Про висновок за річними звітами про результати діяльності кредитної спілки “Поміч” НаУКМА .
Слухали: річні звіти заступника голови спостережної ради В.Ф.Кобзаря, голови кредитного комітету Н.Ю. Іванової, фінансовий звіт головного бухгалтера О.В.Ареф’євої про результати діяльності кредитної спілки “Поміч” НаУКМА в 2008 році.

     Ухвалили:
Рекомендувати загальним зборам кредитної спілки “ Поміч” НаУКМА затвердити річні звіти органів управління кредитної спілки “Поміч” НаУКМА та річний фінансовий звіт головного бухгалтера як такі, що складені відповідно до чинного законодавства та статуту кредитної спілки “Поміч” НаУКМА і належним чином відображають фінансово-господарську діяльність кредитної спілки „Поміч”  НаУКМА за 2009 рік.

 

Члени Ревізійної комісії:  _______________(Ареф’єва О.В.)
                                         _______________ (Колпакова І.Д.)
                                            _______________ (Павленко В.С.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  головна сторінка
  питання-відповіді
  умови вступу
  статут
  статистика

Статистика за 2009-й рік
      Статистика за 2008-й рiк
      Статистика за 2007-й рiк
      Статистика за 2006-й рiк
      Статистика за 2005-й рiк
      Статистика за 2004-й рік
      Статистика за 2002-й рік
      Статистика за 2001-й рік
      Статистика за 2000-й рік
      Статистика за 1999-й рік
      Статистика за 1998-й рік
  події у фотографіях

  графіки

головна сторінка | події у фотографіях | питання-відповіді | умови вступу | статті | статут | статистика | посиланняна початок сторінки